PROWADZENIE EWIDENCJI KART PRZEKAZANIA ODPADÓW ODPADY ( 34 )
foto/f34.jpg

prowadzonych przez terenowy ZGO (ZARZĄD GOSPODARKI ODPADAMI). Na podstawie specjalnie skonstruowanego słownika odpadów uwzględniającego aktualne przepisy , słowników firm i pojazdów użytkownik wystawia odpowiednie karty przekazania , a program umożliwia wydruk w postaci zgodnej z wymaganą przepisami KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW oraz zapewnia wszelkie wydruki statystyczne konieczne dla przedłożenia jednostkom nadrzędnym terytorialnym.