KARTA DROGOWA - EWIDENCJA RUCHU POJAZD�W I ROZL KARDRO ( 47 )
foto/f47.jpg

Pogram mo�e obs�ugiwa� dowolnej wielko�ci baz� transportow� niezale�n� lub b�d�c� kom�rk� jednostki niekoniecznie bud�etowej zawieraj�c� okre�lona ilo�� pojazd�w i kierowc�w.

Po zdefiniowaniu s�ownik�w pojazd�w i okre�leniu ich parametr�w takich jak:

numer rejestracyjny
rodzaj
marka
typ
pojemno�� cylindr�w
rodzaj paliwa
rodzaj nadwozia
grupa
miejsce gara�owania
zakres licznika (maksymalny-kiedy przekr�ca)
normy zu�ycia paliwa l/100km (1 2 i 3)


orazpodstawowych danych kierowcy jak:

imi�

nazwisko
pesel
adres


Przyst�pujemy do prowadzenia ewidencji kart drogowych!

Polega na podaniu danych przekazanych przez kierowc� odno�nie kursu.

Edycja karty polega na :

wskazaniu kierowcy, kt�ry prowadzi�
samochodu z bazy, kt�rym jecha� w trasie
numer identyfikacyjny i nr bloczka
dane zwi�zane z zu�yciem paliwa (enter � na czarnej kolumnie) , czyli stan pocz�tkowy i ko�cowy licznika, oraz je�eli wyst�puje w drodze pob�r paliwa : jego ilo�� , warto�� w z� i i numer faktury
dane czasowo-geograficzne dotycz�ce przejazdu: dat� , miejsce, godzin� wyjazdu stan licznika kilometr�w w momencie wyjazdu i powrotu (dowolna liczba odcink�w trasy � gdy kierowca w mi�dzyczasie ma postoje)


Program opr�cz mo�liwo�ci wydrukowania KARTY DROGOWEJ dla pojedy�czego przejazdu (kursu) umo�liwia r�wnie� wydruki zestawieniowe z odpowiednimi podsumowaniami takie jak:

� Zestawienia kart drogowy-wg kryteri�w okresu czasu, kierowc�w, pojazd�w

� MIESI�CZNA KARTA EKSPLOATACYJNA � dla wskazanego pojazdu

� ZESTAWIENIE ROCZNE � wskazanego dla pojazdu

Powyższe wydruki wskazują koszt (w zł), zu�ycie rzeczywiste paliwa, i porównanie z normami zu�ycia (oszczędność lub stratę)